Enkeltposter

Enkeltmandsposterne har virkning for et år ad gangen, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3, og § 10, stk. 10.

Formand

Formanden varetager en række centrale funktioner i menighedsrådet. Blandt andet

Forbereder formanden menighedsrådets møder og indkalder medlemmerne til disse.

Formanden leder også forhandlinger og afstemninger og sørger for, at menighedsrådets beslutninger udføres.

Næstformand

Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt formanden ifølge menighedsrådsloven og menighedsrådets forretningsorden, jf. menighedsrådslovens § 32

Kirkeværge

Kirkeværgen har

det daglige tilsyn med kirken, herunder ansvar for at kirken holdes ved lige.

pligt til at deltage i det årlige syn af kirken samt ekstraordinære synsforretninger.

Kontaktperson

Formålet med en kontaktperson er at der skabes sikkerhed for medarbejder, at de ikke skal modtage tjenstlige forskrifter fra flere end én person - i hvert tilfælde om de samme tjenstlige forhold

Kasserer - intern

Er ansvarlig for kasse og bogholderi.

Underskriftsbemyndiget person

en person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over kirkens eller præsteembedets faste ejendom og optagelse af lån.

Kasserer - ekstern

Den praktiske udførelse af opgaverne er delegeret til en professionel kasserer.

Sekretær

Sekretær for menighedsrådet er henlagt til en af kirkens funktionærstillinger.

Byggesagkyndig

Den bygningskyndige deltager i syn over kirke og kirkegård sammen med menighedsrådet.